Kwestionariusz osobowy - wydruk z systemu elektronicznej rejestracji - należy złożyć wraz z poniższymi załącznikami:
  1. życiorys;
  2. kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich; w przypadku tegorocznych kandydatów nieposiadających odpisu dyplomu składa się zaświadczenie o zdanym egzaminie dyplomowym. W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego, które ukończyły studia za granicą, należy przedstawić dyplom uprawniający do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którym został wydany wraz z potwierdzeniem legalności tego dyplomu zgodnie z zapisami ust. 11;
  3. kopię suplementu dyplomu lub kopię indeksu ukończonych studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich;
  4. zaświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie co najmniej B2 w postaci certyfikatu lub innego równorzędnego dokumentu potwierdzonego przez Studium Języków Obcych Politechniki Krakowskiej, o ile dokumenty wymienione w pkt. 2 i 3 nie zawierają informacji potwierdzającej znajomość języka angielskiego. Zaświadczenie nie jest wymagane od osób, dla których język angielski jest językiem ojczystym oraz od osób, dla których język angielski był językiem wykładowym na studiach;
  5. koncepcja indywidualnego planu badawczego uzgodniona z potencjalnym promotorem, będącym na liście promotorów danej dyscypliny (docx, pdf);
  6. pisemna rekomendacja wystawiona kandydatowi przez potencjalnego promotora (docx, pdf);
  7. udokumentowane dotychczasowe osiągnięcia naukowe (publikacje, referaty na międzynarodowych i krajowych konferencjach, inne opracowania naukowe);
  8. zaświadczenie o odbytej co najmniej sześciomiesięcznej praktyce zawodowej - dotyczy tylko kandydatów do Szkoły Doktorskiej PK w dyscyplinie architektura i urbanistyka (docx, pdf);
  9. potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej (150 zł) zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 17 z 23 lutego 2022 r.

 

Po znalezieniu się na liście przyjętych do SD PK należy w Biurze SD PK złożyć oświadczenie potwierdzające podjęcie kształcenia (docx, pdf).

 

Kandydaci w dyscyplinie inżynieria chemiczna zobowiązani są dodatkowo do pobrania w Biurze SD PK skierowania na badania lekarskie i dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do 30 dni od daty otrzymania skierowania (skierowanie wydawane jest w chwili składania oświadczenia potwierdzającego podjęcie kształcenia).