Uprawnienie do nagrody „Student Lider pierwszego roku” nabywa student, który spełni łącznie poniższe warunki:

  1. zaliczy pierwszy semestr studiów (zimowy) w ostatecznym terminie, wynikającym z obowiązującego w danym roku akademickim Zarządzenia rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego;
  2. podejmie kształcenie na drugim semestrze w danym roku akademickim;
  3. uzyska średnią ważoną ocen za pierwszy semestr studiów w danym roku akademickim nie niższą niż 4,00, obliczoną zgodnie z obowiązującym na PK regulaminem studiów;
  4. zostanie umieszczony na wydziałowej lub międzywydziałowej liście rankingowej studentów;
  5. złoży wniosek o przyznanie nagrody w terminie najpóźniej do dnia 10 kwietnia danego roku akademickiego.

Nagrodę wypłaca się jednorazowo, na rachunek bankowy, wskazany przez studenta we wniosku, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku akademickiego

Zarządzenie nr 42 Rektora Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki z dnia 15 maja 2023 r.