Narodowe Centrum Nauki ogłosiło pierwsze wyniki konkursu OPUS 22 + LAP/WEAVE, w którym badacze na wszystkich etapach kariery mogli ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych we współpracy z zagranicznymi instytucjami w ramach programu WEAVE. Opublikowana przez NCN lista rankingowa zawiera przedsięwzięcia prowadzone przez polskich uczonych wraz z partnerami ze Słowenii. Wśród dwustronnych projektów wspartych dofinansowaniem jest także „Diagnostyka i badania mechaniczne starzonych warstw klejowych stosowanych w połączeniach konstrukcji drewnianych” – przedsięwzięcie realizowane przez Politechnikę Krakowską (kierownikiem ze strony polskiej jest prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień z WIL) oraz Slovenian National Building and Civil Engineering Institute. Wartość wszystkich 8 polsko-słoweńskich projektów badawczych to niemal 13 mln zł. 
 
Oprócz naukowców z Politechniki Krakowskiej, wśród beneficjentów konkursu OPUS 22 + LAP/WEAVE znaleźli się także pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Politechniki Wrocławskiej. 
 
Projekty obejmujące współpracę polsko-słoweńską były oceniane w oparciu o Lead Agency Procedure (LAP). To nowy standard oceny wniosków stosowany w europejskich instytucjach finansujących naukę, który ma ułatwić międzynarodowym zespołom badawczym ubieganie się o środki na realizację wspólnych projektów oraz usprawnić proces oceny wniosków przez instytucje finansujące badania. Projekty angażujące grupy badawcze z różnych krajów są oceniane tylko w jednej instytucji – agencji wiodącej – właściwej dla jednego z uczestniczących w danym projekcie zespołów, w konkursie stanowiącym stały element jej oferty. Pozostałe instytucje partnerskie uczestniczące we współpracy LAP akceptują wyniki oceny merytorycznej dokonanej przez agencję wiodącą i przyznają finansowanie na realizację zatwierdzonych przez nie projektów badawczych. Rolę agencji wiodącej pełniło NCN, co oznacza, że złożone wnioski przechodziły proces oceny wspólnie z wnioskami krajowymi w ramach konkursu OPUS i na tej podstawie uzyskały rekomendacje do finansowania. Słoweńska ARRS (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije / ang. Slovenian Research Agency) zaakceptowała wyniki oceny NCN dla wniosków OPUS LAP zaplanowanych we współpracy dwustronnej. Zadania badawcze realizowane przez polskie zespoły będą finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, zaś zadania badawcze zespołów słoweńskich sfinansuje ARRS.
 
Prof. Arkadiusz Kwiecień„Diagnostyka i badania mechaniczne starzonych warstw klejowych stosowanych w połączeniach konstrukcji drewnianych” – tym projektem zajmą się naukowcy z PK i ich słoweńscy koledzy. Kierownikiem przedsięwzięcia ze strony polskiej jest prof. dr hab. inż. Arkadiusz Kwiecień pracujący w Katedrze Mechaniki Budowli i Materiałów Wydziału Inżynierii Lądowej. Badacz jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. W 1995 r. obronił dyplom magisterski na WIL (specjalność: konstrukcje budowlane i inżynierskie). W 2002 r. uzyskał tytuł doktora, a w 2013 r. Rada Wydziału Inżynierii Lądowej nadała mu na podstawie dorobku naukowego oraz rozprawy pt. „Polimerowe złącza podatne w konstrukcjach murowanych i betonowych” stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo. Tytuł profesora otrzymał w 2021 r. 
 
Prof. Arkadiusz Kwiecień w pracy naukowej zajmuje się zagadnieniami dynamiki podłoża i oddziaływaniem drgań na budowle. Szczególnie interesuje go zachowanie uszkodzonych betonowych i murowanych obiektów budowlanych. Zaproponował skuteczne w praktyce sposoby diagnostyki takich obiektów i metody naprawy uszkodzeń za pomocą polimerowych złączy podatnych lub też wzmacniania konstrukcji taśmami kompozytowymi. W swojej działalności wykorzystuje doświadczenie naukowe przy wdrażaniu prac badawczo-rozwojowych na rynku. Od 2016 r. jest prezesem Zarządu FlexAndRobust Systems Sp. z o.o. – firmy komercjalizującej innowacyjne rozwiązania powstające na Politechnice Krakowskiej. Spółka oferuje opracowane przez naukowców z WIL polimerowe złącza podatne do wzmocnienia konstrukcji remontowanych budynków, które uległy zniszczeniu lub osłabieniu.
 
PK współpracuje przy realizacji projektu finansowanego w ramach OPUS 22 + LAP/WEAVE z Slovenian National Building and Civil Engineering Institute. Kierownikiem słoweńskiego zespołu jest dr David DeVallance. Jeszcze w tym roku poznamy laureatów konkursu OPUS LAP z udziałem zespołów badawczych z Austrii, Czech i Szwajcarii (do końca lipca) oraz z udziałem zespołów z Niemiec (do końca października).
 
 
 
 
(ncn.gov.pl, bk, mas)
 
 
Na zdjęciu, prof. Arkadiusz Kwiecień / kadr z filmu przygotowanego w ramach „Dnia Wynalazków 2021 na PK”