Początek roku 2023 jest niezwykle pomyślny dla Politechniki Krakowskiej. Uczelnia otrzymała – w odpowiedzi na przekazane wcześniej odwołania – decyzje Ministerstwa Edukacji i Nauki związane z ewaluacją działalności naukowej za lata 2017-2021. Na ich mocy dyscyplinie architektura i urbanistyka została przyznana kategoria naukowa A+ (wcześniej A), zaś informatyka techniczna i telekomunikacja otrzymała kategorię A (wcześniej B+). Oznacza to, że uczelnia, która poddała ewaluacji w sumie 8 dyscyplin naukowych, może poszczycić się najwyższymi kategoriami oceny. Kategorię A posiada aż siedem dyscyplin: informatyka techniczna i telekomunikacja; automatyka, elektronika i elektrotechnika; inżynieria chemiczna; inżynieria lądowa i transport; inżynieria materiałowa; inżynieria mechaniczna; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Najwyższą kategorię A+ zdobyła architektura i urbanistyka. Wynik Politechniki Krakowskiej wypada znakomicie na tle innych polskich uczelni technicznych, na których uprawiane są te same dyscypliny naukowe oraz plasuje PK w ścisłej czołówce szkół wyższych w kraju.
 
– Jesteśmy dumni ze znakomitych wyników ewaluacji naszej działalności naukowej. Są wyrazem uznania dla naszej aktywności badawczej, publikacyjnej, patentowej oraz w obszarze współpracy z przemysłem. Potwierdzają, że nasza praca naukowa ma istotny wpływ na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki – podkreśla rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz. Jak przypomina, w drodze do ewaluacyjnego sukcesu społeczność Politechniki Krakowskiej i jej władze rektorskie i dziekańskie tej i ubiegłych kadencji podjęły wiele starań, by wspierać pracowników w ich wysiłku badawczym, publikacyjnym i patentowym, pozytywnie motywować i inspirować. 
 
– Nie sposób wymienić wszystkich działań podjętych w ostatnich latach, ale warto podkreślić dobre przygotowanie naszej uczelni do funkcjonowania w nowej akademickiej rzeczywistości, wyznaczonej przez zapisy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce. W sposób przemyślany, oparty na żywej dyskusji politechnicznej społeczności, przeprowadzona została w ubiegłej kadencji reforma na PK, która doprowadziła do skoncentrowania działalności badawczej w ramach wiodących dyscyplin naukowych wokół wydziałów i pozostawiła w rękach dziekanów zarządzanie radami naukowymi dyscyplin. To zapewniło nam sprawność zarządczą i przejrzystość kompetencyjną. Uruchomiliśmy programy nagród finansowych za osiągnięcia naukowe oraz premii finansowych dla liderów naukowych dyscyplin. Powołaliśmy Centrum Doskonalenia Badań Naukowych, które z jednej strony wzmocniło interdyscyplinarną współpracę naszych zespołów badawczych, z drugiej wsparło indywidualny rozwój naszych naukowców, edukując i szkoląc ich  m.in. w metodyce  przygotowywania wartościowych prac naukowych. Korzystaliśmy z zaawansowanych narzędzi do bieżącego monitoringu osiągnięć poszczególnych pracowników. Zwiększyliśmy też finansowanie m.in. na procesy publikacyjne i patentowanie – mówi prof. Andrzej Białkiewicz.
 
W 2022 r. ewaluację przeprowadzono według całkowicie innych zasad niż poprzednio. Oceniana była jakość działalności naukowej w ramach dyscyplin uprawianych w danym podmiocie, a nie jednostki naukowe (wydziały) uczelni, tak jak to miało miejsce dotychczas. Ponadto wzięto pod uwagę indywidualne osiągnięcia pracowników reprezentujących konkretną dyscyplinę. Od przyznanych kategorii naukowych zależą uprawnienia do prowadzenia studiów, szkół doktorskich, nadawania stopni i tytułów oraz kwota subwencji, które jednostki naukowe otrzymują z budżetu państwa.
 ewaluacja wyniki 2023
Ewaluację jakości działalności naukowej przeprowadziła Komisja Ewaluacji Nauki (KEN), będąca organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki. Na podstawie jej szczegółowych raportów oraz zaproponowanej (uchwałą KEN) propozycji oceny, kategorię poszczególnym dyscyplinom przyznaje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Podstawowymi kryteriami branymi pod uwagę podczas oceny były: poziom naukowy lub artystyczny prowadzonej działalności naukowej (kryterium I), efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II), wpływ działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III). 
 
Ocena poziomu naukowego w ramach I kryterium dotyczy artykułów naukowych (zarówno tych z wykazu, jak i spoza wykazu), monografii, redakcji monografii i autorstwa rozdziałów w monografiach (tych z wykazu, jak i spoza wykazu), a także przyznanych patentów na wynalazki. Efekty finansowe badań naukowych i prac rozwojowych (kryterium II) ocenia się na podstawie wysokości środków pozyskanych na projekty badawcze w ramach konkursów organizowanych przez instytucje unijne, zagraniczne, NCBR, NCN. W kryterium tym brano pod uwagę również komercjalizację wyników badań lub prac rozwojowych, a także prace naukowe realizowane na zlecenie podmiotów spoza sektora szkolnictwa wyższego i nauki. Ocenę wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki (kryterium III) przeprowadzono na podstawie opisów udowadniających związek między badaniami a funkcjonowaniem administracji, ochroną zdrowia, kulturą itp. Przy ocenie tego kryterium uwzględniono tzw. studium indywidualnych przypadków, które pozwala na rzetelny pomiar i ocenę wspomnianego wpływu.
 
Otrzymane z Ministerstwa Edukacji i Nauki decyzje dotyczące oceny poszczególnych dyscyplin naukowych uprawianych na Politechnice, wskazują na bardzo wysoki poziom prowadzonych tu badań.
 
Politechnika Krakowska otrzymała kategorię naukową A+ w dyscyplinie architektura i urbanistyka.
 
PK posiada kategorię naukową A w dyscyplinach:
 
To oznacza, że we wszystkich tych dyscyplinach Politechnika ma prawo do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego przez najbliższe lata. To przedłużenie uprawnień dla siedmiu dyscyplin uprawianych na PK oraz nabycie praw do nadawania stopni przez dyscyplinę informatyka techniczna i telekomunikacja. 
 
W wyniku reform przeprowadzonych w ostatnich latach na Politechnice Krakowskiej, a dostosowujących kluczowe obszary działalności uczelni do nowej ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”, przyjęto, że główna część działalności badawczej pracowników uczelni koncentrować się będzie wokół ośmiu dyscyplin naukowych, które poddawane będą ewaluacji. Dzięki temu możliwe było oparcie struktury PK na wydziałach skupionych wokół dyscyplin. Wiązało się to m.in. z powołaniem 1 października 2019 r. Wydziału Inżynierii Materiałowej i Fizyki oraz rozszerzeniem profil działania dwóch innych wydziałów – Inżynierii Środowiska i Energetyki, a także Informatyki i Telekomunikacji.
 
 
 
(bk)