Minister rozwoju i technologii powołał dziekana Wydziału Mechanicznego prof. dr. hab. inż. Jerzego A. Sładka w skład Rady Metrologii, działającej przy Prezesie Głównego Urzędu Miar. Rada Metrologii jest podmiotem wspierającym rozwój metrologii w Polsce. W jej skład wchodzą przedstawiciele struktur państwowych, przemysłu i nauki.
 
Do głównych zadań Rady Metrologii należy opiniowanie stanu i kierunków rozwoju krajowej metrologii, działalności merytorycznej administracji miar, strategicznego planu oraz rocznych planów i sprawozdań Głównego Urzędu Miar.
 
To powołanie to zaszczyt i ogromne wyróżnienie, a także wyraz uznania dla współpracy, którą od lat prowadzi Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej z Głównym Urzędem Miar – podkreśla prof. Jerzy A. Sładek. – Metrologia zyskuje w Polsce coraz większe znaczenie, a Wydział Mechaniczny, będący liderem projektu NSMET Narodowa Sieć Metrologii Współrzędnościowej oraz członkiem Polskiej Unii Metrologicznej, dzięki unowocześnieniu infrastruktury badawczej i budowie Laboratorium Ultraprecyzyjnych Pomiarów Współrzędnościowych, stanie się wiodącym na skalę światową ośrodkiem w tej dziedzinie – dodaje dziekan Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej.
 
Jerzy SadekProf. dr hab. inż. Jerzy A. Sładek (na zdjęciu / fot. Jan Zych) w 1978 r. zdobył na Wydziale Mechanicznym PK dyplom magistra inżyniera mechanika o specjalności „obrabiarki, narzędzia i technologia ogólna budowy maszyn”. W 1990 r. otrzymał stopień naukowy doktora nauk technicznych Politechniki Krakowskiej na podstawie rozprawy doktorskiej dotyczącej oceny dokładności głowic stykowych stosowanych w wielokoordynatowych maszynach pomiarowych. Stopień doktora habilitowanego uzyskał w 2002 r. na podstawie monografii pt. „Ocena i modelowanie dokładności maszyn oraz pomiarów współrzędnościowych”. W 2012 r. otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych. Praca naukowa, badawcza i innowacyjna prof. Jerzego A. Sładka koncentruje się wokół inżynierii mechanicznej, a szczególnie problematyki zautomatyzowanych systemów zapewnienia jakości oraz zarządzania jakością, aspektów metrologicznych w bioinżynierii i wzornictwie przemysłowym oraz wokół wdrażania idei przemysłu 4.0. Wszystkie uzyskane przez prof. Sładka stopnie i tytuły naukowe były pierwszymi w Polsce w rozwijanej przez niego specjalności – „metrologii współrzędnościowej”.
 
Prof. Jerzy A. Sładek pracuje na PK od 1977 r. W latach 1993-1998 był m.in. kierownikiem Samodzielnej Pracowni Zautomatyzowanych Systemów i kierownikiem Zakładu Metrologii i Kontroli Technicznej. W latach 1998-2007 kierował Pracownią Metrologii Współrzędnościowej, a od 2007 do 2013 r. Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej. Od 2016 r. jest dziekanem Wydziału Mechanicznego. Prof. Sładek był wiceprezesem Centrum Zaawansowanych Technologii, spółki zarządzającej Krakowskim Parkiem Technologicznym. Od 2017 r. jest członkiem Rady Innowacyjno-Naukowej Zakładów Mechanicznych Tarnów SA. Członek Komitetu Budowy Maszyn PAN i kilku sekcji PAN oraz międzynarodowych gremiów naukowych: European Virtual Institute for Geometry Measurements EVIGeM, International Measurement Confederation (IMEKO), European Society for Precision Engineering & Nanotechnology.
 
(bk, am)