Przewody doktorskie, postępowania o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego - obowiązujące przepisy

 

Przewody doktorskie, które zostały otwarte w okresie od 01.10.2013 r. do 30.04.2019 procedowane są na podstawie:

  • Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003, Nr 65, poz. 595, z późń. zm.)
  • Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164 z 2005 r., poz. 1365, z późń. zm.)
  • Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. 2011, Nr 204, poz. 1200).

 

W okresie od 01.05.2019 – 31.09.2019 nie można było wszczynać postępowań w sprawie nadania stopnia doktora, stopnia doktora habilitowanego i tytułu profesora.

 

Od 01.10.2019 r. postępowania awansowe proceduje się zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018, poz. 1668 z późń. zm.)

 

UWAGA!

31 grudnia 2022 r. zamyka się wszystkie niezakończone postępowania habilitacyjne i postępowania o nadanie tytułu profesora, prowadzone wg przepisów dotychczasowych, tj. wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. (art. 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)

 

31 grudnia 2023 r. zamyka się wszystkie niezakończone przewody doktorskie (w pierwszej instancji) prowadzone wg przepisów dotychczasowych tj. wszczęte do 30 kwietnia 2019 r. (art. 2 Ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)