Politechnika Krakowska we współpracy z krakowskim oddziałem SARP ogłosiła wyniki konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie przy ul. Podchorążych w Krakowie, obecnej siedziby Wydziału Architektury PK. Jury konkursowe, pod przewodnictwem dziekan Wydziału Architektury PK Magdaleny Kozień-Woźniak, przyznało I miejsce zespołowi projektantów pracowni Wojciech Sumlet Architektura. Zwycięska koncepcja będzie podstawą dla stworzenia wokół Pałacu w Łobzowie ogólnodostępnego parku-ogrodu – otwartego dla studentów i pracowników Politechniki oraz wszystkich mieszkańców Krakowa. O współpracy miasta z uczelnią w tej sprawie poinformowali w piątek 28 października – uczestniczący w pracach sądu konkursowego  radny m. Krakowa Grzegorz Stawowy i Jarosław Tabor, wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, jednostki miejskiej, która ma być wykonawcą parku. Po to, by mógł powstać, uczelnia zamierza długoletnio użyczyć miastu Kraków teren wokół siedziby WA PK.

 

Pierwsze miejsce za szacunek dla historii i nowoczesność spojrzenia

LobzowbecnieDo ogłoszonego w lipcu tego roku konkursu na koncepcję zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie (dawnej rezydencji królewskiej) złożono 21 wniosków o dopuszczenie do udziału. 17 uczestników zostało zaproszonych do składania opracowań studialnych. Ostatecznie złożono 5 prac konkursowych. Autorami zwycięskiej koncepcji, zgłoszonej przez firmę Wojciech Sumlet Architektura, są: Wojciech Sumlet, Maciej Pitek, Marta Lichaczewska, Michalina Hallmann, Dawid Stanek, współpraca Marek Sanecki. W nagrodę otrzymają 15 tys. zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie, na podstawie pracy konkursowej, kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą zagospodarowanie przedpola obecnej siedziby Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej.

Przyznano też nagrody za 2 i 3. miejsce oraz jedno wyróżnienie honorowe (wyniki poniżej).

 

Jak podkreślono w uzasadnieniu werdyktu I nagrodę przyznano za „czytelne rozwiązania uwzględniające historyczne uwarunkowania, a jednocześnie mające nowoczesny charakter. Jury wskazało, że „na wyróżnienie zasługuje klarowny podział na dwa typy przestrzeni. Pierwszy, z dużym zbiornikiem wodnym, wpisującym się w genius loci, a jednocześnie inkluzywny, atrakcyjny, o walorach ekspozycyjnych oraz odpowiadający na współczesne wyzwania środowiskowe. Drugi, stanowiący rozległą, otwartą łąkę, zapraszającą użytkowników do spotkań i akademickich dyskusji”. Sąd konkursowy docenił też takie zaproponowane w zwycięskiej koncepcji pomysły jak: czytelne wejście z narożnika, interesujący program rozwiązań proekologicznych, wysoka zielona ściana, ekranująca budynek stacji benzynowej (przy ul. Kazimierza Wielkiego), stanowiąca dobre tło dla czasowych ekspozycji. Za dużą wartość pracy uznano też interesujące rozwiązanie strefy parkingowej. 

 

Autorzy w zwycięskiej koncepcji przedstawili program funkcjonalny dla przestrzeni wokół Pałacu, który  zakłada jej strefowanie i wydzielenie obszarów o zdefiniowanym programie użytkowym. To m.in:

- strefa wejściowa od strony przystanków

- strefa expo w części południowej i zachodniej z możliwością organizacji wystaw dostrzegalnych z ulicy Królewskiej

- strefy wokół przewidzianego w projekcie zbiornika retencyjnego w formie stawu z miejscami rekreacyjnymi, groblą, „plażą”, 

- strefa „hamakowa”;

- oś historyczna w formie trasy pieszej z miejscami siedzącymi oraz donicami z ziołami zlokalizowanymi po obu stronach (przestrzeń wyciszenia).

- strefa przyrodnicza pomiędzy osią główną i historyczną (teren poprzecinany rozproszonymi utwardzeniami o roli częściowo komunikacyjnej i częściowo spacerowej)

- oś główna i oś wzdłuż budynku (obszary o charakterze reprezentacyjnym, symetrycznie obudowane oświetleniem wysokimi bollardami)

- strefa warsztatowa dla zajęć edukacyjnych

- łąka kwietna i górka (miejsce rekreacji, nauki, wypoczynku i integracji, otwarty teren na świeżym powietrzu dający duże możliwości dowolnej aranżacji.
- ogród „lawendy i fotowoltaiki” po stronie północno-zachodniej, gdzie zieleń jest przemieszana z panelami fotowoltaicznymi i wiatrakami (przestrzeń o charakterze edukacyjnym (demonstracyjnym) oraz rekreacyjnym).


Projektanci pomyśleli o rozwiązaniach proekologicznych (m.in. staw retencyjny, wiele nowych nasadzeń, wzbogacenie roślinności, mini farma fotowoltaiczna, zbilansowanie mas ziemnych,energoszczędne oświetlenie, przyjazne środowisku rozwiązania materiałowe, konstrukcyjne i instalacyjne). Nie zapomnieli również o tym, że przedpole pałacu jest terenem Politechniki i Wydziału Architektury, wizytówką uczelni i powinien stanowić emanację jej aspiracji. Jak wskazali w opisie koncepcji: "Przestrzeń powinna nieść treść o tym, czym wydział architektury jest i o tym, czym pragnie być. Powinna to być zatem przestrzeń kształcąca." Przewidzili więc kształcenie przez przekaz wynikający z formy przestrzeni (przez rozwiązania zrównoważone i proekologiczne, ścieżki przyrodnicze) oraz rozwiązania do prowadzenia kształcenia czynnego czyli edukacji na wolnym powietrzu (miejsca pod stoły dla zajęć warsztatowych, widownia skierowana jest w stronę łąki, skąd można prowadzić wykłady, prelekekcje, pokazy filmowe na wolnym powietrzu, przestrzeń expo w formie meandrującej ścieżki, gdzie można organizować plenerowe wystawy, prezntować plansze, makiety, rzeźby).

 

Wypowiedź prof. Tomasza Kozłowskiego, prodziekana Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, dla „Play Kraków” na temat zwycięskiej koncepcji zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie

 

Politechnika otwarta na Kraków i jego mieszkańców

 

Zwyciezcykonkursu Cieszę się, że konkurs został rozstrzygnięty. To jest początek zmian oblicza Łobzowa. Uczelnia jeszcze mocniej otwiera się na Kraków i jego mieszkańców – mówił podczas ogłoszenia wyników konkursu dr hab. inż. arch. Tomasz Kapecki, prof. PK, prorektor Politechniki Krakowskiej. Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej dr hab. inż. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, prof. PK przekazywała: Chcemy to przedsięwzięcie realizować razem z miastem, dlatego za podjętą w tej sprawie inicjatywę dziękuję szczególnie władzom uczelni oraz radnemu miasta Krakowa Grzegorzowi Stawowemu.

 

Radny Stawowy, który uczestniczył w pracach sądu konkursowego, przypominał dziś, że rozmowy o zagospodarowaniu należącego do Politechniki Krakowskiej terenu przedpola Pałacu w Łobzowie w formie ogólnodostępnego parku rozpoczęły się w 2014 r. (przy okazji oddawania przez miasto do użytku przestrzeni parkowej za budynkiem WA PK, na terenie gospodarowanym przez WKS Wawel): Wtedy rozmawialiśmy z ówczesnym rektorem Kazimierzem Furtakiem o przyszłości przedpola Pałacu w Łobzowie. Tematu nie udało się sfinalizować, mimo pozytywnego nastawienia uczelni do koncepcji stworzenia otwartego parku przed budynkiem Wydziału Architektury. W zeszłym roku podjęliśmy ten temat ponownie wspólnie z nowym rektorem Andrzejem Białkiewiczem. Zadeklarował wolę uczelni przekazania ponad hektara terenu pod ogólnodostępny park. I sprawy szybko się potoczyły. Dziś mamy zgodę prezydenta Jacka Majchrowskiego na umowę dzierżawy z Politechniką, mamy przyzwolenie władz uczelni i wydziału, by otworzyć przestrzeń dla mieszkańców Krakowa i mamy wyłonioną koncepcję zagospodarowania przestrzeni przed Pałacem. Połączenie sił uczelni i miasta zaowocuje czymś dobrym - i dla mieszkańców, i dla uczelni – oceniał krakowski radny.

 

Jak przekazywał, teraz zwróci się do Rady Miasta Krakowa, by oficjalnie wystąpiła do prezydenta Krakowa, dając mu asumpt do rozmów z rektorem Politechniki. Przy deklarowanej już z obu stron woli współpracy, podpisanie listu intencyjnego w sprawie dzierżawy terenu w ciągu kilku miesięcy powinno być formalnością. W 2024 roku powinny się zacząć prace przy realizacji parku. Liczę, że mieszkańcy Krakowa i studenci będą mogli z niego skorzystać w 2025 r. Miasto sfinansuje budowę parku. Zakładam, że będzie to kwota 3,5 do 5 mln zł - mówił krakowski radny.

 

W pracach jury konkursowego uczestniczył wicedyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Jarosław Tabor. Jak podkreślał podczas ogłoszenia wyników, zagospodarowanie terenu przedpola Pałacu w Łobzowie da możliwość domknięcia brakującego ogniwa w rewitalizacji Parku Młynówki Królewskiej, którą ZZM zajmuje się od kilku lat. – Zarządowi Zieleni przypadnie zapewne rola realizatora parku-ogrodu w Łobzowie na podstawie wyłonionej dziś koncepcji. Mamy pozytywne stanowisko prezydenta Jacka Majchrowskiego i wiceprezydenta Jerzego Muzyka wobec tej inicjatywy. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie przełoży się to na podpisanie listu intencyjnego, wykonanie dokumentacji projektowej i podpisanie szczegółowej umowy z uczelnią, tak, żebyśmy mogli rozpocząć inwestycję – mówił Jarosław Tabor.

 

Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania przedpola budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej w Łobzowie dotyczył nieruchomości, która kryje w sobie dawny pałac królewski. Później w przebudowanym obiekcie znalazła się Szkoła Kadetów, a od 1918 roku Szkoła Podchorążych Piechoty – Podchorążówka. Rezydencja królewska słynęła niegdyś z pięknych ogrodów. Zespół był ważnym ośrodkiem sztuki ogrodowej i przez przynajmniej dwa stulecia, w XVI i XVII wieku, wykształcił swoisty wzorzec ogrodu włoskiego. Założeniem organizatorów konkursu było uzyskanie prac, które podejmą kontynuację historycznych i kulturowych tradycji miejsca, pozwolą na przywrócenie świadomości społecznej o ważnym dla historii miasta obiekcie i jednym z pierwszych ogrodów ozdobnych w Polsce. Uwzględnią przyrodnicze właściwości miejsca i maksymalnie wykorzystają jego walory widokowe oraz niezwykły potencjał wykorzystania go jako przestrzeni publicznej.

 

Ogłoszenie wyników konkursu na koncepcję ogrodu-parku wokół Pałacu w Łobzowie odbyło się w piątek, 28 października w Galerii Wydziału Architektury PK przy ul. Podchorążych 1 w Krakowie, gdzie można już oglądać nagrodzone prace na wystawie pokonkursowej.

 

 

 

Wyniki konkursu Politechniki Krakowskiej i SARP oddz. w Krakowie na opracowanie koncepcji zagospodarowania przedpola Pałacu w Łobzowie, obecnej siedziby Wydziału Architektury PK przy ul. Podchorążych

 

 

I NAGRODA w wysokości 15 000 zł oraz zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie na podstawie pracy konkursowej kompleksowej dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą zagospodarowanie przedpola obecnej siedziby WA PK: Wojciech Sumlet Architektura

 

Autorzy projektu: Wojciech Sumlet, Maciej Pitek, Marta Lichaczewska, Michalina Hallmann, Dawid Stanek. Współpraca: Marek Sanecki

 

Uzasadnienie: Pierwsze miejsce przyznano za czytelne rozwiązania uwzględniające historyczne uwarunkowania, a jednocześnie mające nowoczesny charakter. Na wyróżnienie zasługuje klarowny podział na dwa typy przestrzeni. Pierwszy, z dużym zbiornikiem wodnym, wpisującym się w genius loci, a jednocześnie inkluzywny, atrakcyjny, o walorach ekspozycyjnych oraz odpowiadający na współczesne wyzwania środowiskowe. Drugi, stanowiący rozległą, otwartą łąkę, zapraszającą użytkowników do spotkań i akademickich dyskusji. Podkreślić należy czytelne wejście z narożnika, interesujący program rozwiązań proekologicznych oraz wysoką zieloną ścianę, ekranującą budynek stacji benzynowej, stanowiącą dobre tło dla czasowych ekspozycji. Dużą wartością pracy jest też interesujące rozwiązanie strefy parkingowej.

 

1NagrodaPLANSZA 1NAGRODAPlansza2 1NAGRODAPlansza2

 

 

II NAGRODA w wysokości 10 000 zł: AND INVESTMENT SP. Z O.O.

 

Autorzy projektu: Andrzej Krzysztof Barysz. Współpraca: Krzysztof Rozstański, Ewa Niezabitowska, Tomasz Wróbel, Klaudia Piekacz, Klaudia Kłusek.

 

Uzasadnienie: W pracy zastosowano naturalistyczny układ nawiązujący do lokalnych zbiorowisk roślinnych. Walorem pracy jest też osiowa kompozycja w centralnej części, zaprojektowana jako ciąg pieszy. Nagrodę przyznano również za interesujące rozwiązania kwestii gospodarowania wodą w formie niecki retencyjnej i stawu – zbiornika retencyjnego oraz uwzględnienie w rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych możliwie niskiego śladu węglowego.

 

 

III NAGRODA w wysokości 5 000 zł: zespół autorski Agnieszka Wartacz, Katarzyna Łakomy, Anna Steuer-Jurek, Magdalena Raźny, Agata Fałat

 

Uzasadnienie: Nagroda za prawidłowe odczytanie walorów historycznych miejsca i próbę wielofunkcyjnej aranżacji terenu, uwzględniającej potrzeby różnych użytkowników.

 

 

WYRÓŻNIENIE HONOROWE: Sara Słojewska, Marta Bil, Dorota Mróz

 

Uzasadnienie: Autorzy poszukiwali odpowiedzi na nowoczesną interpretację włoskiego ogrodu renesansowego.

 

2NAGRODAPLANSZA1 2NAGRODAPLANSZA2 3NAGRODAPlansza1

 

Sąd konkursowy obradował w składzie:

  • Sędzia Przewodniczący: prof. arch. Magdalena Kozień-Woźniak, Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków
  • Sędzia Referent: prof. arch. Agata Zachariasz, z ramienia Zamawiającego
  • arch. Borysław Czarakcziew, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa
  • prof. arch. Tomasz Kapecki, Prorektor ds. Ogólnych Politechniki Krakowskiej im. T. Kościuszki, z ramienia Zamawiającego
  • prof. arch. Tomasz Kozłowski, Prodziekan ds. Organizacji Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Sędzia konkursowy SARP Oddział Kraków,
  • Grzegorz Stawowy, Radny Miasta Krakowa
  • arch. Marek Szeniawski, Sędzia Konkursowy SARP Odział Warszawa
  • Jarosław Tabor, Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie
  • arch. Witold Zieliński, Wiceprzewodniczący Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów

Sekretarzem konkursu była dr arch. Ernestyna Szpakowska-Loranc, SARP Oddział Kraków.

 

(mas)

 

Na zdjęciach, teren Pałacu w Łobzowie obecnie; członkowie zespołu, który zdobył I miejsce / fot. Jan Zych

Grafiki użyte w tekście – projekty nagrodzone w konkursie, kolejno: I miejsce (u góry); II miejsce i III miejsce (na dole)