Studencka praktyka zawodowa to zajęcia umożliwiające zdobycie przez studenta wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej poprzez samodzielne wykonywanie przez niego czynności praktycznych.

 

Studencka praktyka zawodowa może być realizowana w kraju lub za granicą w jednostkach gospodarczych, instytucjach publicznych, instytucjach naukowo-badawczych, instytucjach oświatowych lub w ramach zorganizowanej przez uczelnię działalności, pozwalającej osiągnąć cele studenckiej praktyki zawodowej.

 

Sposoby weryfikacji i oceny efektów uczenia się osiągniętych przez studenta w ramach studenckiej praktyki zawodowej określa program studiów dla kierunku, poziomu i profilu. Semestr studiów, w którym jest realizowana studencka praktyka zawodowa, określa plan studiów. Szczegółowe zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych określa dziekan wydziału prowadzącego kształcenie, w tym sposób i termin ustalania bądź wyboru miejsca studenckich praktyk zawodowych.

 

Termin realizacji studenckich praktyk zawodowych jest określony w programie studiów dla kierunku, poziomu i profilu; co do zasady termin nie powinien kolidować z terminami zajęć dydaktycznych, ani z terminami zaliczeń i egzaminów na uczelni.

 

Od semestru letniego 2022/2023 na Politechnice Krakowskiej obowiązuje Procedura organizacji studenckich praktyk zawodowych na studiach I lub II stopnia o profilu ogólnoakademickim na Politechnice Krakowskiej  (aktualizacja: 10.07.2023 r.)

 

 

 

Zgodnie z § 12a ust. 3 i 5 „Regulaminu studiów na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki” od 1 października 2023 r. na udokumentowany wniosek studenta opiekun praktyk na wydziale PK może zaliczyć studentowi na poczet praktyki zawodowej czynności wykonywane przez studenta, w szczególności w ramach zatrudnienia, stażu, wolontariatu lub projektu badawczego, jeżeli umożliwiły one uzyskanie efektów uczenia się określonych w programie studiów dla praktyki zawodowej, i jeżeli zostały zrealizowane w czasie trwania studiów studenta na określonym kierunku, poziomie i profilu. Student składa wniosek nie później niż siedem dni przed terminem zaliczenie semestru, w którym, zgodnie z programem studiów, odbywana jest praktyka zawodowa. Termin zaliczenia semestru określony jest w zarządzeniu Rektora PK w sprawie organizacji roku akademickiego lub w komunikacie dziekana w sprawie organizacji ostatniego semestru studiów. Opiekun praktyk na wydziale PK rozpatruje wniosek w terminie siedmiu dni od daty złożenia kompletnego wniosku.

  

 

Szczegółowe informacje na temat organizacji studenckich praktyk zawodowych na poszczególnych wydziałach PK:

 

Wydział Architektury
https://arch.pk.edu.pl/dziekanat/praktyki/

 

Wydział Informatyki i Telekomunikacji
https://it.pk.edu.pl/?page=kps

 

Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej
https://wieik.pk.edu.pl/praktyki-studenckie/

 

Wydział Inżynierii Lądowej
https://wil.pk.edu.pl/praktyki/

 

Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki
Praktyki - Wydział Inżynierii Materiałowej i Fizyki PK

 

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
https://wisie.pk.edu.pl/praktyki-studenckie/

 

Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej
https://chemia.pk.edu.pl/studenci/pliki-i-formularze/

 

Wydział Mechaniczny

https://mech.pk.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia/praktyki/