Naukowcy Politechniki Krakowskiej w konsorcjum z Ministerstwem Infrastruktury, Instytutem Badawczym Dróg i Mostów oraz Politechniką Częstochowską rozpoczynają prace nad stworzeniem koncepcji i wymagań systemu ważenia pojazdów w ruchu. Oprócz systemu, który ma wyróżniać się wysoką dokładnością i stabilnością  pomiaru, partnerzy projektu przeprowadzą także pilotażowe wdrożenie badawczej wersji rozwiązania. Projekt „System automatycznego ważenia pojazdów w ruchu” (WIM-PL) jest realizowany w ramach programu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków – GOSPOSTRATEG. Partnerzy przedsięwzięcia podpisali z NCBR umowę na jego realizację w ciągu 3 lat. 

 

Precyzyjny system ważenia pojazdów ma przyczynić się do ochrony sieci drogowej przed przyspieszoną degradacją, spowodowaną przez przeciążone pojazdy. Wpłynie też na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, dla którego zbyt ciężkie pojazdy stanowią znaczne zagrożenie (m.in. przez wydłużoną drogę hamowania, gorszą stabilność podczas manewrów, możliwość uszkodzenia ogumienia i elementów zawieszenia pojazdu). Z kolei lepsza ochrona infrastruktury drogowej pozwoli obniżyć koszty utrzymania i naprawy dróg. Na poprawie bezpieczeństwa i wsparciu konkurencyjności skorzystają więc również kierujący pojazdami oraz firmy transportowe. Automatyczny monitoring wagi aut przyczyni się też do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw, realizujących przewozy zgodnie z przepisami prawa. Odbiorcami efektów projektu będą organy administracji rządowej i zarządcy dróg, do których będą przekazane efekty jego realizacji. Będą one polegały m.in. na opracowaniu propozycji zmian legislacyjnych, stanowiących podstawę do wdrożenia projektu WIM w praktyce.

 

Merytoryczne zadania przewidziane w projekcie obejmują:

  • identyfikację czynników wpływających na rozmieszczenie punktów ważenia pojazdów i opracowanie metody wyboru odcinków do montażu punktów ważenia pojazdów,
  • opracowanie koncepcji systemu WIM i kontroli metrologicznej urządzeń pomiarowych, umożliwiającego automatyczne wykrywanie pojazdów przeciążonych,

 

  • wieloczynnikową ocenę efektywności ekonomicznej dla wariantowej koncepcji systemu WIM,
  • opracowanie badawczego drogowego systemu WIM (stanowisk wzorcowych),
  • opracowanie centrali systemu, umożliwiającej gromadzenie i szybki dostęp do danych pomiarowych, wdrożenie badawczego systemu WIM.

Prace na Politechnice Krakowskiej będą prowadzone pod kierunkiem dr. hab. inż. Mariusza Kiecia, prof. PK w kooperacji pracowników trzech katedr Wydziału Inżynierii Lądowej: Katedry Dróg, Kolei Inżynierii Ruchu, Katedry Systemów Transportowych oraz Katedry Zarządzania w Budownictwie. – Politechnika Krakowska będzie odpowiedzialna za analizę udziału pojazdów przeciążonych i ich wpływu na degradację infrastruktury drogowej, identyfikację czynników wpływających na rozmieszczenie stacji ważenia pojazdów w ruchu w zakresie czynników drogowo-ruchowych i społecznych oraz opracowanie wielokryterialnej metody wyboru miejsc lokalizacji stacji ważenia pojazdów w ruchu – mówi prof. PK Mariusz Kieć.

 

pojazdy

Fot. Canva


Finalnym owocem projektu, którego liderem jest Ministerstwo Infrastruktury, będzie opracowanie koncepcji i wymagań systemu ważenia pojazdów w ruchu o wysokiej dokładności i stabilności pomiaru oraz pilotażowe wdrożenie badawczej wersji systemu. Wdrożenie to będzie obejmowało trzy stanowiska drogowe, umożliwiające pomiar nacisku osi na drogę i masy całkowitej, bez potrzeby zatrzymywania pojazdu. W ramach projektu będzie opracowana także propozycja zmian legislacyjnych, umożliwiających zastosowanie jego efektów w praktyce.

 

 (MK, mas)

Zobacz także:

LoveKrakow.pl: Projekt „Geostrateg”. Politechnika Krakowska zważy pojazdy w ruchu

 

Dziennik Polski 24.pl: Naukowcy PK zważą pojazdy w ruchu. Celem jest ochrona użytkowników dróg i drogowej infrastruktury

 

PlayKrakow.com: Naukowcy z Krakowa pracują nad systemem ważenia pojazdów w ruchu

 

 

 

 Granatowy baner System Automatycznego ważenia Pojazdów w ruchu w ramach Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu strategicznego Gospostrateg . Po prawej stronie logo Ministrstwa Infrastruktury, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Politechniki Krakowskiej i Politechniki Częstochowskiej. Na dole po prawej flaga i godło Państwowe