Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Szarata wizytował obiekty technologiczne Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w Krakowie. Politechnikę – zwłaszcza Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki PK – i MPO łączy owocna współpraca, przypieczętowana porozumieniem z 2017 r. W wizycie brała udział prof. Agnieszka Generowicz z WIŚiE, koordynatorka licznych wspólnych inicjatyw uczelni i MPO.

 

W ramach wizyty rektor PK odwiedził obiekty MPO przy ul. Nowohuckiej 1 i Krzemienieckiej 40. Zapoznał się z instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych w gminie, m.in. z funkcjonowaniem zakładu odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych wraz z punktem ich odbioru, zakładu produkcji paliw z odpadów, bazy samochodowo-sprzętowej do odbioru odpadów oraz utrzymania letniego i zimowego miasta. Na terenie Centrum Ekologicznego Barycz była okazja do zwiedzenia sortowni odpadów selektywnie gromadzonych, sortowni odpadów zmieszanych i instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania, punktu selektywnego gromadzenia odpadów, kompostowni odpadów zielonych i składowiska odpadów ostatecznych.

 Do zdjęcia pozują stojąc, od lewej: prof. Andrzej Szarata, prezes zarządu, dyrektor generalny MPO Henryk Kultys i prof. Agnieszka Generowicz. Dyrektor Kultys trzyma dyplom, a prof. Generowicz wspólnie napisaną książkę  Stoi dwóch mężczyzn zapatrzonych w nieznany punkt. Pierwszy od lewej prof. Andrzej Szarata  Osoby przemieszczają się wzdłuż korytarza, na pierwszym planie dyrektor Henryk Kultys, za nim rektor Andrzej Szarata i prof. Agnieszka Generowicz

 

Współpraca Politechniki z MPO prężnie się rozwija m.in. w ramach porozumienia zawartego w 2017 r. Zakłada ono podejmowanie wspólnych działań w zakresie badań naukowych w obszarze zbierania odpadów komunalnych oraz prowadzenia procesów odzysku i przetwarzania odpadów. Eksperci PK współpracują z MPO także w zakresie wdrażania nowych technologii przetwarzania odpadów. Owocem współpracy są nie tylko innowacyjne rozwiązania, wykorzystywane w działalności MPO, ale też wspólne publikacje, m.in monografia dotycząca poprawy jakości stanu środowiska np. dzięki utrzymaniu czystości oraz letniemu utrzymaniu dróg i ciągów pieszych czy wydany w tym roku w Wydawnictwie Politechniki Krakowskiej wspólny poradnik „Organizacja i eksploatacja systemów letniego i zimowego utrzymania obszarów miejskich – poradnik techniczny” (autorzy A. Generowicz A., H. Kultys, A. Natkaniec A., J. Sobczyk, T. Bator). Za tę publikację, która ma charakter podręcznika, Wydawnictwo PK otrzymało wyróżnienie w konkursie Technicus 2023 Naczelnej Organizacji Technicznej. Podczas wizyty w MPO, rektor PK miał okazję przekazać autorom podręcznika nagrodę wraz gratulacjami.

 

W ramach współpracy PK i MPO przygotowujemy kolejny poradnik, tym razem dotyczący możliwości gromadzenia i odbioru odpadów zmieszanych i selektywnie gromadzonych. Estetyka i prawidłowe funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami jest uwarunkowane prawidłowym systemem segregacji „u źródła”, czyli przez mieszkańców. Podjęty temat stawia przed nami kolejne trudne wyzwanie, które mamy nadzieję rozwiązać w ramach naszej współpracy – zapowiada prof. Agnieszka Generowicz z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej. Podręcznik skierowany będzie do deweloperów, zarządców nieruchomości oraz oczywiście studentów i użytkowników systemu gospodarki odpadami. Będzie miał charakter multidyscyplinarny, oprócz elementów segregacji planuje się uwzględnić kwestie logistyczne odbioru odpadów, ich transportu oraz usytuowania miejsc odbioru.

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie to dziś nowoczesna i największa w branży firma komunalna w Polsce. Przetwarza rocznie ponad 350 tys. Mg odpadów w taki sposób, że ostatecznie składowane jest 2-3% masy odpadów wytworzonych. Ponad 40-procentowe poziomy odzysku i recyklingu oraz wykorzystanie energii z odpadów to ważne osiągnięcia krakowskiej spółki.

 

(mas)

 

 

Na zdjęciach, 1) od lewej rektor PK prof. Andrzej Szarata, prezes Zarządu, dyrektor generalny MPO Henryk Kultys i prof. Agnieszka Generowicz; 2) prof. Andrzej Szarata; 3) na pierwszym planie: prezes Zarządu, dyrektor generalny MPO Henryk Kultys, prof. Andrzej Szarata, prof. Agnieszka Generowicz / fot. Piotr Odorczuk