Politechnika Krakowska po raz siódmy nagrodziła aktywnych naukowo studentów i doktorantów, przyznając im – z Własnego Funduszu Stypendialnego – stypendia za osiągnięcia naukowe. To kolejna odsłona politechnicznego programu wsparcia młodych naukowców. Pierwsze stypendia z niego uczelnia ufundowała w 2021 r. W sumie dotąd nagrodziła 190 studentów i doktorantów, którzy otrzymali stypendia o łącznej wartości blisko 900 tys. zł. W rozstrzygniętej właśnie, edycji zimowej 2024 r. „Stypendia Politechniki Krakowskiej” otrzymało 18 wybitnych studentów i 5 doktorantów ze Szkoły Doktorskiej PK. 12 marca w Sali Senackiej rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Szarata oraz prorektor ds. studenckich dr inż. Marek Bauer wręczyli laureatom gratulacyjne dyplomy stypendialne. Drugi konkurs w ramach własnego programu stypendialnego Politechniki Krakowskiej zostanie rozstrzygnięty w czerwcu. W sumie w tym roku uczelnia ufunduje swoim aktywnym naukowo wychowankom stypendia o wartości ponad 300 tys. zł. A to nie jedyny na Politechnice Krakowskiej program wsparcia wyróżniających się studentów i doktorantów. Uczelnia przyznaje też nagrody finansowe dla liderów I roku studiów, którzy najlepiej zaliczą pierwszą sesję egzaminacyjną. Studenckich wynalazców wspiera też m.in. poprzez granty FutureLab PK (laboratorium studenckich innowacji) oraz finansowanie bardzo prężnego na PK ruchu kół naukowych.

 

 

Podstawą przyznania Państwu stypendium w tym programie są osiągnięcia naukowe. Państwa sukcesy mają wpływ na rozwój uczelni, a dla mnie osobiście stanowią nadzieję, że Państwa twarze zobaczę za kilka lat w Szkole Doktorskiej Politechniki Krakowskiej. Mam nadzieję, że Wasze aktywności i to, czym się Państwo zajmują teraz, przełoży się na dalszy naukowy rozwój – mówił do stypendystów Politechniki Krakowskiej podczas uroczystości w Sali Senackiej rektor PK prof. Andrzej Szarata.

 Laureaci programu stypendialnego oraz władze uczelni i wydziałów pozują do wspólnego zdjęcia

 

Program stypendialny dla studentów Politechniki Krakowskiej, realizowany z Własnego Funduszu Stypendialnego uczelni, ustanowił w grudniu 2020 r. Senat PK. Laureaci programu są wyłaniani dwa razy do roku. Otrzymują od uczelni półroczne stypendia, wypłacane co miesiąc w wysokości zależnej od pozycji na liście rankingowej. Wśród punktowanych osiągnięć – zgodnie z przyjętym regulaminem wypłacania stypendiów – są m.in. publikacje naukowe, aktywny udział w realizowanych na PK projektach NCN, NCBR, UE, patenty zrealizowane na PK, ukończenie i rozliczenie projektu realizowanego w ramach współpracy z FutureLab PK, INTECH PK lub Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości PK, wysokie miejsca w konkursach międzynarodowych lub krajowych. Każde osiągnięcie może być nagrodzone tylko raz.

 

W naszym politechnicznym programie ważne są szczególne osiągnięcia naukowe studentów i doktorantów. W każdej edycji programu można zaraportować tylko dwa największe sukcesy, ale – co należy podkreślić – można je raportować regularnie, dlatego, że możliwość zdobycia stypendium pojawia się dwa razy do roku. Z ogromną satysfakcją zauważamy, że naukowe osiągnięcia studentów są już na równi z osiągnięciami doktorantów – tłumaczy prorektor ds. studenckich PK dr inż. Marek Bauer. – Od 2021 r. Politechnika Krakowska przekazała na stypendia dla aktywnych naukowo studentów już 855 495,00 zł. Traktujemy to jak inwestycję Politechniki Krakowskiej w zdolnych, młodych naukowców.

W tym roku uczelnia przeznaczy na stypendia ponad 300 tys. zł (w tym blisko 162 tys. w obecnej zimowej edycji).

 

Najwięcej laureatów w tej edycji programu stypendialnego PK studiuje na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki – 6 osób. 5 osób – zdobywców zimowej edycji stypendiów – studiuje na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej, po 3 laureatów to studenci Wydziału Architektury i Wydziału Inżynierii Lądowej, zaś 1 osoba z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki. Wśród doktorantów 3 osoby reprezentowały dyscyplinę inżynieria chemiczna, 1 – inżynierię środowiska, górnictwo i energetykę, 1 – inżynierię materiałową. W spotkaniu w Sali Senackiej, poza rektorem Andrzejem Szaratą i prorektorem Markiem Bauerem oraz laureatami stypendiów, udział wzięli dziekani i prodziekani wydziałów, na których studiują nagrodzeni, a także przedstawiciele Samorządu Studentów i Samorządu Doktorantów.

 

 

Studenci – laureaci Stypendium Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego PK w naborze zimowym 2024:

 1. Dominika Träger, studentka inżynierii materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki; stypendium za publikację naukową „Hybrid polymer-inorganic coatings enriched with carbon nanotubes on Ti-6Al-4V alloy for biomedical applications” oraz uzyskanie I miejsca dla swojego wynalazku „Collagen-Ceramic Composite coating as Vancomycin Carrier” podczas Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków w 2023 r.
 1. Dominika Wanat, studentka inżynierii materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki; uzyskała stypendium za zdobycie dwóch I miejsc dla opracowanych rozwiązań w trakcie prestiżowych międzynarodowych wystaw w Niemczech i Chorwacji w 2023 r. – „Transdermal systems for targeted delivery of cytostatic drugs” (iENA 2023 - International Trade Fair „Ideas - Inventions - New Products”, Niemcy) i „Smart polymeric materials with fluorescent properties” (ARCA 2023, 21st International Innovation Exhibition, Chorwacja).

 2. Wiktoria Wrzesińska, studentka z kierunku nanotechnologie i nanomateriały, prowadzonego na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki; laureatka I miejsca dla rozwiązania „Multifunctional hydrogel materials to support the therapy of dermatological diseases” podczas wystawy wynalazków w Korei (Seoul International Invention Fair 2023), a także nagrody specjalnej za innowacyjność w konkursie organizowanym przez saudyjską uczelnię – Uniwersytet Króla Abdulaziza.

 3. Anna Michalik, studentka architektury na Wydziale Architektury PK; zdobyła wyróżnienie w międzynarodowym konkursie „Climate Creatives Challenge” za pracę „Gdańsk. Historyczne miasto w Polsce”, a także I miejsce za plakat w międzynarodowym konkursie „Anti-Racism & Civil Courage (ACCT) Poster Competition”.

 4. Kamila Lis z inżynierii materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki; jej osiągnięcia to publikacja naukowa „Hybrid Polymer–Inorganic Materials with Hyaluronic Acid as controlled antibiotic relase systems” oraz I miejsce uzyskane podczas wystawy wynalazków na Tajwanie w 2023 r. za wynalazek „Active substance carrier for controlled delivery of selected flavonoid compounds with multidirectional effects”.

 5. Mateusz Rociński, student inżynierii czystego powietrza na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki; został laureatem stypendium za udział w dwóch projektach badawczych – jednego w ramach konkursu PRELUDIUM 20 NCN („Badania kinetyczno-kalorymetryczne fotopolimeryzacji w cienkich warstwach porowatych z wykorzystaniem nowych dwuskładnikowych luminescencyjnych systemów sensorycznych”) , a drugiego w ramach „Inkubatora Innowacyjności 4.0” („Znakowane luminescencyjnie powłoki typu Solvent Quenching Pressure Sensitive Paints (SQ-PSP) dedykowane do testów w tunelach aerodynamicznych”).

 6. Katarzyna Jamioł, studentka architektury krajobrazu na Wydziale Architektury; zdobyła w minionym roku I i II miejsce w prestiżowych międzynarodowych konkursach, kolejno: „Architettura e natura 2023 XI Premio Simonetta Bastelli” i „Excellence in Architectural Design Award 2023”.

 1. Karolina Kozanecka, która studiuje technologię chemiczną na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej PK; została doceniona za udział w projektach naukowych Narodowego Centrum Nauki (PRELUDIUM 17, „Opracowanie i ocena właściwości fizykochemicznych i mechanicznych nowych fotoutwardzalnych w świecie widzialnym kompozytów polimerowych charakteryzujących redukcją skurczu polimeryzacyjnego”) oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju („Opracowanie nowych generacji, nietoksycznych, antybakteryjnych żywic wraz z drukarką 3D dla przemysłu stomatologicznego do otrzymywania tymczasowych koron i mostów”).

 2. Dawid Kiesiewicz z technologii chemicznej – kierunku na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej; otrzymał stypendium za dwie publikacje naukowe: „New Pressure Sensitive Paints (PSPs) for mapping pressure distributions on surfaces of building models under turbulent flow conditions in a wind tunel” i „Luminescence labeled surfaces mapping system dedicated for use in quality control of 3D prints produced by stereolithography 3D printing (SLA) and laser engraving”.

   Laureatki stypendium pozują do zdjęcia, a w rękach trzymają dyplomy  Laureaci stypendium, rektorzy i dziekani pozują do zdjęcia. Studenci w rękach trzymają dyplomy  Laureaci stypendium, rektorzy i dziekan WIL pozują do zdjęcia. Studenci w rękach trzymają dyplomy


 3. Marcin Różycki, student budownictwa na Wydziale Inżynierii Lądowej; został laureatem stypendium za publikację naukową „Mechanical properties and water permeability of textile-reinforced concrete with lightweight aggregate” oraz zajęcie I miejsca za wygłoszenie referatu „Właściwości mechaniczne i przepuszczalność dla wody betonu z proszków reaktywnych do budowy łodzi betonowej” w czasie IX Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych.

 4. Antoni Krawiec, student transportu na Wydziale Inżynierii Lądowej; otrzymał stypendium za dwie publikacje naukowe: „Thermoplastic road markings – Description and microplastic pollution estimate in Sweden” i „Phantomatic Road Works in Poland: A View from a Dashboard Cam”.

 1. Katarzyna Sala, studentka inżynierii materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki; otrzymała stypendium za dwie publikacje naukowe: „Investigation of physicochemical properties and surface morphology of hydrogel materials incorporating rosehip extract” i „Investigating the effect of the crosslinking factor on the properties of hydrogel materials containing Tilia platyphyllos hydrolate”.

 2. Szymon Żydowski, student biotechnologii na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej; otrzymał stypendium za zdobycie brązowego medalu za pracę „Systemy fotokatalizatorów oparte na pochodnych tertfenylu do technologii szybkiego prototypowania z wykorzystaniem fotopolimeryzacji” w międzynarodowym konkursie KIWIE (Korea) i aktywny udział w projekcie badawczym NCN realizowanym w ramach konkursu PRELUDIUM 20 pn. „Badania kinetyczno-kalorymetryczne fotopolimeryzacji w cienkich warstwach porowatych z wykorzystaniem nowych dwuskładnikowych luminescencyjnych systemów sensorycznych”.

 3. Mateusz Jamroży z inżynierii materiałowej na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Fizyki; otrzymał stypendium za publikację naukową „Advanced drug carriers: a review of selected protein, polysaccharide and lipid drug delivery platforms”.

 4. Tomasz Jaróg z architektury krajobrazu na Wydziale Architektury; został nagrodzony za zajęcie I miejsca i zdobycie nagrody głównej za projekt „Eko Kampus Politechniki Krakowskiej - analiza środowiskowa i bioróżnorodności: praktyczne strategie i rozwiązania” w konkursie krajowym „Ekomasters” oraz wywalczenie II miejsca w konkursie międzynarodowym „Vectorworks Design Award 2023” za projekt „Mechanical Renewal - development of the campus area in Czyżyny”.

 5. Bartosz Oksiuta z biotechnologii na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej; otrzymał stypendium za udział w projekcie badawczym „Wielomateriałowa drukarka 3D dedykowana do produkcji detali z litego metalu oraz stopów galwanicznych, a także elementów hybrydowych typu metal – tworzywo polimerowe przy wykorzystaniu opracowanej sprzężonej technologii elektroosadzania metali oraz fotopolimeryzacji żywic polimerowych” w ramach programu LIDER XII oraz zdobycie I miejsca za wynalazek „Nowe systemy fotokatalityczne do otrzymywania nanokompozytów polimerowych w technologiach druku 3D” podczas wystawy wynalazków i innowacji INTARG w 2023 r.

 6. Małgorzata Noworyta z technologii chemicznej na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej; uzyskała stypendium za publikację naukową „Influence of the Type of Nanofillers on the Properties of Composites Used in Dentistry and 3D Printing” oraz zdobycie złotego medalu – nagrody za wynalazek dla zespołu, w którym uczestniczy, podczas wydarzenia 16th International Invention and Innovation Show INTARG 2023.

 7. Adrian Piegza, kierunek transport na Wydziale Inżynierii Lądowej PK; uzyskał stypendium za dwie publikacje naukowe: „Thermoplastic road markings – Description and microplastic pollution estimate in Sweden” i Phantomatic Road Works in Poland: A View from a Dashboard Cam”.

   Laureaci stypendium, rektorzy i prodziekan WIiTCh pozują do zdjęcia. Studenci w rękach trzymają dyplomy  Laureat stypendium, rektorzy i prodziekan WIŚiE pozują do zdjęcia. Student w rękach trzyma dyplom  Laureaci stypendium, rektorzy i prodziekan WA pozują do zdjęcia. Studenci w rękach trzymają dyplomy

 

Doktoranci – laureaci Stypendium Politechniki Krakowskiej z Własnego Funduszu Stypendialnego PK w naborze zimowym 2024:

 

 1. Kornelia Hyjek, dyscyplina inżynieria chemiczna; otrzymała stypendium za publikację naukową „Metal-organic frameworks for efficient mephedrone detoxification or supervised withdrawal – synthesis, characterisation, and in vivo studies” oraz aktywny udział w projekcie Narodowego Centrum Nauki – OPUS 22 „Nowoczesne metody oparte o sieci metaloorganiczne do usuwania substancji psychoaktywnych - synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i efektywność w badaniach in vitro i in vivo”.

 2. Magdalena Jankowska, doktorantka w dyscyplinie inżynieria chemiczna; została doceniona za uzyskanie patentu „Pochodne 2-amino-4,6-difenylobenzeno-1,3-dikarbonitrylu, sposoby ich wytwarzania, systemy fotoinicjujące do procesów fotoinicjowanej polimeryzacji kationowej, rodnikowej, tiol-en i hybrydowej oraz zastosowania pochodnych 2-amino-4,6 difenylobenzen-1,3-dikarbonitrylu” oraz zajęcie I miejsca za wynalazek „Innovative porous ceramic materials printed in the DLP technique with the use of high-performance photochemical initiators dedicated to integration with the bone tissue” podczas International Warsaw Invention Show2023.

 3. Mehmet Ali Yildirim, dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; uzyskał stypendium za dwie publikacje naukowe: „A numerical and experimental analysis of a novel highly-efficient water-based PV/T system” i „Modified maximum power point tracking algorithm under time-varying solar irradiation”.

 1. Filip Petko, dyscyplina inżynieria chemiczna; został uhonorowany za publikację naukową „One-component cationic photoinitiators from tunable benzylidene scaffolds for 3D printing applications” i kierowanie projektem w ramach konkurs PRELUDIUM NCN – „Fotochemiczne dostrajanie zdolności do fotoinicjacji soli jodonowych za pomocą łatwo modyfikowalnych chromoforów: Uwolnienie potencjału łatwego wytwarzania wydajnych kationowych fotoinicjatorów aktywnych w świetle widzialnym”.

 1. Agnieszka Bąk, dyscyplina inżynieria materiałowa; uzyskała stypendium za publikację naukową „Influence of the addition of phase change materials on thermal insulation properties of foamed geopolymer structures based on fly ash” oraz zdobycie tytułu laureatki w pierwszej edycji programu „Perły nauki” za projekt „Badania funkcjonalnych lekkich struktur porowatych na bazie glinokrzemianów aktywowanych alkalicznie”.

 

 

Galeria zdjęć z wręczenia dyplomów laureatom programu stypendialnego Politechniki Krakowskiej

 

 

(bk)

 

 

Fot. Jan Zych