ŚWIADCZENIA DLA DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

W przypadku doktorantów, którzy podjęli kształcenie przed dniem 1 października 2019 r., zastosowanie mają odpowiednio przepisy Regulaminu świadczeń dla studentów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz poniższa informacja

 


PRZEPISY PRAWA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO:


INFORMACJE OGÓLNE:

 

Student kształcący się równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać świadczenia stypendialne tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.

 

O stypendium socjalne może ubiegać się doktorant, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

 

Sytuację materialną ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na osobą w rodzinie studenta w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant składa wniosek.

 

Wysokość miesięcznej kwoty netto dochodu na osobę w rodzinie ustala się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych.

 

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej, została ustalona miesięczna kwota netto dochodu, obowiązująca w roku akademickim 2021/2022 w wysokości 1051,70 zł. Oznacza to, iż stypendium socjalnego nie otrzyma student, którego dochód w roku 2020 ustalony został na poziomie wyższym niż 1051,70 zł.

 

Wszystkie świadczenia przysługują studentom i doktoratom, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat (72 miesiące). Do tego okresu wlicza się okres studiowania przed dniem 1 października 2019 r.

 

Każdy student, w momencie składania wniosku o przyznanie stypendium socjalnego zobowiązany jest jednocześnie, między innymi, do złożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny jeżeli dochód w roku 2020 nie przekroczył kwoty 528 zł przypadającej na członka rodziny.

 

Rektor/Komisja Stypendialna, odmawia przyznania stypendium socjalnego studentowi jeżeli do wniosku nie dołączy zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny jeżeli dochód w roku 2020 nie przekroczył kwoty 528 zł przypadającej na członka rodziny.

 Doktorant może ubiegać się o świadczenia formie:

 1. stypendium socjalnego,
 2. stypendium dla osób niepełnosprawnych,
 3. zapomogi,
 4. stypendium rektora.

 

TERMINY:

Wnioski dotyczące świadczeń należy złożyć w dziekanacie wydziału, na którym odbywa się kształcenie:

 1. do dnia 4 października 2021 r.,
 2. do 28 lutego 2022 r., w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

 

SKŁAD RODZINY: 


Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez członków rodziny studenta, za których uważa się zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłącznie:

 1. studenta,
 2. małżonka studenta, a także będące na utrzymaniu studenta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych studenta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek.


Student może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa powyżej w pkt 3, w przypadku gdy nie prowadzi z nimi wspólnego gospodarstwa domowego, jednocześnie oświadczając to, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26 rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu lub jego małżonek dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada
  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek,
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (930,35 zł).

 

KRYTERIA PRZY OBLICZANIU WYSOKOŚCI STYDPENDIUM SOCJALNEGO

 1. podstawa naliczania stypendium socjalnego – górna granica miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, przy której student może ubiegać się o przyznanie tego stypendium,
 2. miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym student ubiega się o stypendium socjalne,
 3. minimum socjalne – dolna granica miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta, od której obliczana jest wysokość stypendium socjalnego.

 

Student, w którego rodzinie wysokość miesięcznego dochodu na osobę jest równa lub niższa od podstawy naliczania stypendium socjalnego, może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.


Wysokość stypendium socjalnego stanowi:

 1. różnicę pomiędzy podstawą naliczania stypendium socjalnego a miesięcznym dochodem na osobę w rodzinie studenta, jeżeli dochód ten jest większy od minimum socjalnego;
 2. różnicę pomiędzy podstawą naliczania a minimum socjalnym, jeżeli dochód ten jest równy lub mniejszy od minimum socjalnego (250 zł).


W sytuacji gdy dochód na osobę w rodzinie studenta jest równy podstawie naliczania stypendium socjalnego, student otrzyma kwotę najniższego stypendium socjalnego.


Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie studenta jest niższy od podstawy naliczania stypendium socjalnego, a obliczona kwota stypendium socjalnego jest mniejsza od kwoty najniższego stypendium socjalnego, to student otrzymuje kwotę najniższego stypendium socjalnego.

 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ DLA STUDENTÓW MOŻNA UZYSKAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU, NA KTÓRYM REALIZOWANE JEST KSZTAŁCENIE.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

http://studia.gov.pl/pomoc-materialna/

 


DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentacji służącej do obliczania dochodu w rodzinie studenta.

Załącznik nr 2 – Zasady obliczania dochodu w rodzinie studenta.

Wzór nr 1 – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego na rok akademicki 20…/20.

Wzór nr 2 – Wniosek o przyznanie zapomogi w danym semestrze w danym roku akademickim.

Wzór nr 3 – Wniosek o przyznanie stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 20…/20… … .

Wzór nr 5 – Wniosek o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 20…/20….

Wzór nr 6 – Wezwanie do uzupełnienia dokumentacji w sprawie świadczeń.

Wzór nr 7 – Oświadczenie dotyczące braków w dokumentacji.

Wzór nr 8 – Oświadczenie dotyczące zakwaterowania w obiekcie innym niż dom studencki PK.

Wzór nr 9 – Zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodzie członka rodziny podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń.

Wzór nr 10 – Zaświadczenie z urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń.

Wzór nr 11 – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń.

Wzór nr 12 – Zaświadczenie urzędu gminy o liczbie posiadanych hektarów przeliczeniowych.

Wzór nr 13 – Oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń.

Wzór nr 14 – Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku poprzedzającym okres przyznania świadczeń.

Wzór nr 15 – Oświadczenie członka rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c, 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki przyznania świadczeń.

Wzór nr 16 – Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa studenta do szkoły/szkoły wyższej.

Wzór nr 17 – Zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty odpowiedniej olimpiady.

Wzór nr 18 – Wniosek do OPS.