ŚWIADCZENIA DLA DOKTORANTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

 

W przypadku doktorantów, którzy podjęli kształcenie przed dniem 1 października 2019 r., zastosowanie mają odpowiednio przepisy Regulaminu świadczeń dla studentów, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r. oraz poniższa informacja

 


PRZEPISY PRAWA ZEWNĘTRZNEGO I WEWNĘTRZNEGO:


INFORMACJE OGÓLNE:

 

Doktorant może ubiegać się o otrzymanie świadczenia w formie:

 • stypendium socjalnego,
 • stypendium dla osób z niepełnosprawnościami,
 • zapomogi,
 • stypendium rektora. 

 

Doktorant, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o stypendium socjalne, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach o zwiększenie wysokości stypendium socjalnego.

 

Sytuację materialną doktoranta ustala się na podstawie wysokości miesięcznej kwoty netto dochodu przypadającego na osobą w rodzinie doktoranta w roku podatkowym poprzedzającym rok akademicki, w którym składa wniosek.


Wysokość miesięcznej kwoty netto dochodu na osobę w rodzinie ustala się na zasadach określonych w Ustawie o świadczeniach rodzinnych.


Zgodnie z Zarządzeniem Rektora PK w sprawie Regulaminu świadczeń dla studentów Politechniki Krakowskiej, została ustalona miesięczna kwota netto dochodu, obowiązująca w roku akademickim 2021/2022 w wysokości 1051,70 zł. Oznacza to, iż stypendium socjalne nie może zostać przyznane w sytuacji, gdy dochód w roku 2020 ustalony został na poziomie wyższym niż 1051,70 zł.


Jeżeli dochód w roku 2020 nie przekroczył kwoty 600 zł przypadającej na członka rodziny, doktorant zobowiązany jest do złożenia zaświadczenia z ośrodka pomocy społecznej (OPS) o sytuacji dochodowej i majątkowej swojej rodziny. W przypadku braku zaświadczenia w ww. sytuacji, Rektor/Komisja Stypendialna, odmawia przyznania stypendium socjalnego.

 

 

TERMINY:

Wnioski dotyczące świadczeń należy złożyć w dziekanacie wydziału, na którym odbywa się kształcenie:

 1. do dnia 4 października 2021 r.,
 2. do 28 lutego 2022 r., w przypadku ubiegania się o świadczenia na semestr letni roku akademickiego 2021/2022.

 

SKŁAD RODZINY: 

Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne uwzględnia się dochody osiągane przez członków rodziny doktoranta, za których uważa się zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wyłącznie:

 1. doktorant,
 2. małżonka doktoranta, a także będące na utrzymaniu doktoranta lub jego małżonka dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci z niepełnosprawnością, bez względu na wiek,
 3. rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych doktoranta, a także będące na ich utrzymaniu dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci niepełnosprawne, bez względu na wiek.


Doktorant może ubiegać się o stypendium socjalne bez wykazywania dochodów osiąganych przez osoby, o których mowa powyżej w pkt 3, w przypadku gdy nie prowadzi z nimi wspólnego gospodarstwa domowego, jednocześnie oświadczając to, jeżeli spełnia jeden z następujących warunków:

 1. ukończył 26 rok życia,
 2. pozostaje w związku małżeńskim,
 3. ma na utrzymaniu lub jego małżonek dzieci niepełnoletnie, dzieci pobierające naukę do 26 roku życia, a jeżeli 26 rok życia przypada
  w ostatnim roku studiów, do ich ukończenia oraz dzieci z niepełnosprawnością, bez względu na wiek,
 4. osiągnął pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej,
 5. posiada stałe źródło dochodów i jego przeciętny miesięczny dochód w poprzednim roku podatkowym oraz w roku bieżącym w miesiącach poprzedzających miesiąc złożenia oświadczenia, że nie prowadzi wspólnego gospodarstwa z żadnym z rodziców, opiekunów prawnych lub faktycznych, jest wyższy lub równy 1,15 sumy kwot określonych w art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (930,35 zł).

 

KRYTERIA PRZY OBLICZANIU WYSOKOŚCI STYDPENDIUM SOCJALNEGO:

 1. podstawa naliczania stypendium socjalnego – górna granica miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, przy której doktorant może ubiegać się o przyznanie tego stypendium,
 2. miesięczny dochód na osobę w rodzinie doktoranta w roku kalendarzowym poprzedzającym rok akademicki, w którym doktorant ubiega się o stypendium socjalne,
 3. minimum socjalne – dolna granica miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie doktoranta, od której obliczana jest wysokość stypendium socjalnego.

 

Doktorant, w którego rodzinie wysokość miesięcznego dochodu na osobę jest równa lub niższa od podstawy naliczania stypendium socjalnego, może ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego.


Wysokość stypendium socjalnego stanowi:

 1. różnicę pomiędzy podstawą naliczania stypendium socjalnego a miesięcznym dochodem na osobę w rodzinie doktoranta, jeżeli dochód ten jest większy od minimum socjalnego;
 2. różnicę pomiędzy podstawą naliczania a minimum socjalnym, jeżeli dochód ten jest równy lub mniejszy od minimum socjalnego (250 zł).


W sytuacji gdy dochód na osobę w rodzinie doktoranta jest równy podstawie naliczania stypendium socjalnego, doktorant otrzyma kwotę najniższego stypendium socjalnego.


Jeżeli miesięczny dochód na osobę w rodzinie doktoranta jest niższy od podstawy naliczania stypendium socjalnego, a obliczona kwota stypendium socjalnego jest mniejsza od kwoty najniższego stypendium socjalnego, to doktorant otrzymuje kwotę najniższego stypendium socjalnego.

 


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ DLA DOKTORANTÓW MOŻNA UZYSKAĆ W DZIEKANACIE WYDZIAŁU, NA KTÓRYM REALIZOWANE JEST KSZTAŁCENIE.

 

DODATKOWE INFORMACJE:

http://studia.gov.pl/pomoc-materialna/

 


DOKUMENTY DO POBRANIA: